Ochrana osobních údajů

Informační oznámení o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)
 


KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • Firma MM CAR Group s.r.o.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCI ZPRACOVÁVAJÍ A ZA JAKÝM ÚČELEM?

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů:

Rozsah osobních údajů, které Správci, resp. konkrétní Správce zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, je uveden v souhlase.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů, které Správci, resp. každý ze Správců zpracovává bez souhlasu subjektu údajů:
 

I. Zákazníci Správců:

Správci zpracovávají identifikační a kontaktní údaje zákazníků, údaje o vozidle zákazníka a údaje vyplývající ze smluvního vztahu (např. historie objednávek). Je-li pro to důvod, zpracovávají Správci údaje o zdravotním stavu zákazníka, tyto údaje však jsou zpracovávány na základě souhlasu zákazníka. V zákaznickém call centru jsou dále zpracovávány osobní údaje v rozsahu záznamu telefonické komunikace a informací poskytnutých volajícím rámci telefonického hovoru.

Správci zpracovávají výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

 1. uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem a jednání za účelem uzavření smlouvy;
 2. plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy;
 3. plnění smluvních povinností Správce jako akreditovaného zástupce výrobce vyplývajících ze smluvního vztahu s výrobci nabízených značek vozidel;
 4. ochrana práv a oprávněných zájmů správce (zejm. obhajoba právních nálet správce);
 5. poskytování asistenčních služeb zákazníkům;
 6. poskytování stanovisek a technických informací Správcem jako akreditovaným zástupcem výrobce;
 7. nabízení obchodu a služeb (marketing);
 8. provozování zákaznického call centra.

 

II. Dodavatelé Správců:

Správci zpracovávají identifikační a kontaktní údaje dodavatelů a údaje vyplývající ze smluvního vztahu.

Správci zpracovávají výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

 1. uzavření a plnění smlouvy mezi správcem a dodavatelem a jednání za účelem uzavření smlouvy;
 2. plnění souvisejících zákonných povinností vůči dodavatelům a orgánům veřejné správy;
 3. ochrana práv a oprávněných zájmů správce (zejm. obhajoba právních nároků Správce/ů).

 

III. Návštěvníci webu www.mmcar.cz:

Správci zpracovávají zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách, IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci aj.

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného vyplněním webového formuláře na webu mmcar.cz zpracováváme také údaje o způsobu a době udělení souhlasu, včetně Vaší IP adresy.

Správci zpracovávají výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

 1. měření návštěvnosti webových stránek;
 2. zlepšování obsahu webových stránek a jejich vývoj;
 3. kontaktování v případě Vaší poptávky po našich výrobcích či službách;
 4. plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů
 5. ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce).

 

IV. Osoby vstupující do Správcem monitorovaných prostor (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři apod.)

Správcem osobních údajů subjektů údajů zachycených na kamerových záznamech v prostorách užívaných společností MM CAR Group s.r.o.

Jsou pořizovány kamerové záznamy bez zvukové stopy. Účelem zpracování je ochrana života a zdraví osob, ochrana majetku a informací. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce, resp. třetích stran (subjektů usídlených v monitorovaných prostorách). Kamerové záznamy jsou uchovávány 10 dnů s výjimkou případů, kdy je nutné záznamy poskytnout orgánům státní správy za účelem plnění právních povinností správce.

 

V. Uchazeči o zaměstnání

Správcem osobních údajů uchazečů o zaměstnání je společnost MM CAR Group s.r.o.

Správce u uchazečů o zaměstnání zpracovává kromě identifikačních a kontaktních údajů i údaje z dokumentů zasílaných v rámci žádosti o práci, tedy nejčastěji z životopisu či motivačního dopisu, případně též reference uchazečů.

Pokud uchazeč reaguje na nabídku volné pozice vyplněním webového formuláře, správce zpracovává technické údaje, např. IP adresu.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány k následujícím účelům:

 1. výběru vhodné vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajících výběrových řízení
 2. zařazení uchazeče do databáze uchazečů o zaměstnání pro využití v jiných vhodných výběrových řízeních – se souhlasem uchazeče
 3. plnění právních povinností
 4. ochrana práv a oprávněných zájmů správce.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 1. plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 2. plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 3. souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 4. oprávněný zájem Správce/ů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získáváme zejména od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Přímo od Vás získáváme osobní údaje zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění nebo při jakékoliv formě komunikace mezi námi (osobně, písemně, telefonicky, elektronicky – především e-mailem, registrací na webu apod.). Od třetích osob získáváme osobní údaje především v případech, kdy tyto třetí osoby vstupují do smluvního vztahu mezi Správci a Vámi. Dále je můžeme získat od orgánů státní správy nebo jiných třetích osob při plnění právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů. V případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně, můžeme získávat Vaše základní údaje a některé další údaje i z veřejných zdrojů - z veřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí a podobných případně i ze sociálních sítí (pokud tam své údaje sami uveřejníte). Z vlastní činnosti získáváme Vaše osobní údaje při hodnocení údajů, která nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů a služeb. Údaje o uchazečích o zaměstnání získáváme rovněž z veřejně dostupných personálních platforem, např. LinkedIn či servery www.jobs.cz a další.

 

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci subjektu údajů jako smluvní strany, a tedy i uzavření příslušné smlouvy (např. kupní, nájemní či o dílo) resp. vyřízení požadavku subjektu údajů.

 

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Jakýkoliv souhlas udělený Správcům či některému z nich je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu Správce nebo e-mailem na adresu: info@mmcar.cz (v předmětu e-mailu je nutno uvést text “odvolání souhlasu“). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Možnost odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení bude rovněž součástí každého obchodního sdělení Správců (zpravidla v zápatí obchodního sdělení, kliknutím na „odhlásit se z odběru“ či obdobný text).

 

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce/ů.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je: účetní, programátor, pojišťovny, leasingové společnosti

 

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie, a to zejména zpracovatelům, kteří pro správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů. Toto předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení dle GDPR, neboť v zemích Evropské unie existuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků.

Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány po dobu výběrového řízení a po jeho skončení po dobu potřebnou pro obhajobu případných nároků Správců.

Záznamy telefonické komunikace ze zákaznického call centra jsou uchovávány 1 rok, a je-li to důvodné (např. v případě reklamací), po dobu potřebnou pro obhajobu případných nároků Správců; poté je záznam hovoru automaticky smazán.

Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě příslušného souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu: info@mmcar.cz 

 

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci přijali organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Toto informační oznámení o zpracování osobních údajů je účinné od 1.1.2021.

Toto informační oznámení o zpracování osobních údajů je umístěno na https://www.mmcar.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr

 

Nabídka vozů půjčovny MM CAR

 • Náhradní vozy po nehodě
 • Komerční autopůjčovna

Skupina MM CAR Group

Nehoda.cz

Náš portál o nehodové asistenci, o řešení dopravních nehod.

Praktické informace a rady pro vás.

Chcete vědět více o problematice?    přejít na NEHODA.cz